سواب داکرون نمونه گیری - کووید19

همه برای ایران می سازیم...

ویژگی های محصول:

طراحی طبیعی و مطابق با شکل موضوع:

به منظور افزایش کارایی،راحتی بیمارو سهولت نمونه گیری

افزایش توان جذب ،حفظ و بازیابی نمونه ویروسی:

طراحی منحصر به فرد بافت سر داکرون سواپ هاجهت تسریع جذب و بازیابی نمونه ها

انتقال کنترل شده حجم نمونه :

جذب و اندازه گیری مورد نیازو پیوسته و انتقال از بیمار به لوله آزمایش

مقالات و اخبار